CzlowiekLegenda

22 teksty – auto­rem jest Czlo­wiek­Le­gen­da.

Każde­go no­wego człowieka trak­tuj jak pre­zent od lo­su i życia. Wiedz jed­nak, że liczy się prze­de wszys­tkim za­war­tość(wnętrze) a nie to­reb­ka(wygląd). Pa­miętaj jeszcze to, że na­wet ten naj­wspa­nial­szy pre­zent po­winien mieć ja­kieś opa­kowa­nie ;-) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2011, 18:56

Przej­rzałem przemówienie Ja­rosława z wczo­raj i chcąc/nie chcąc muszę się z nim zgodzić. Gdy­by nie cho­re społeczeństwo z lat pry­waty­zac­ji, upad­ku PRL'u mog­li­byśmy być nap­rawdę pięknym kra­jem. A tak... zmieni­liśmy tyl­ko nazwę [...] — czytaj całość

myśl • 14 grudnia 2011, 00:47

Way out

Szu­kam w głowie pros­tych słów,
jak po­wie­dzieć To­bie to i tu,
nie chcę da­lej zwle­kać już,
chy­ba będzie dla nas le­piej tak?
Jeśli dzi­siaj pójdziesz stąd,
proszę nie dzwoń do mnie więcej już. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 grudnia 2011, 19:01

MOWA TRAWA

Pe­wien zając już nie młody,
o nie pięknej raczej twarzy,
dzieci swo­je raz zawołał
i tak na głos się rozmarzył:
mo­ja roz­wyd­rzo­na dziatwo!
Chciałbym więcej ani razu
nie usłyszeć z waszych buziek,
następujących wyrazów:
kiedy w coś się uderzycie
i wam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 listopada 2011, 20:52

Do Ciebie

Męczy mnie myśl ciągła o To­bie,
jed­nak nic z tym chy­ba nie zro­bię.
Wyob­rażam so­bie cza­sem Nas,
idących wspólnie tam gdzieś przez las.
Ze strachu w pół ra­zem objęci-
tak to miłość w sercach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 22 listopada 2011, 21:02

czym jest opi­nia pub­liczna ma­nipu­lowa­na przez mass me­dia, które później prze­kazują to ja­ko zda­nie społeczeństwa? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2011, 19:31

Jeżeli ktoś krad­nie po kątach ok­reśla się to wte­dy pew­nym brzyd­kim słowem. Jed­nak gdy ktoś ro­bi to na okrągło przechodzi to do porządku dzien­ne­go. Właśnie dla­tego pol­ski sejm jest okrągły. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 listopada 2011, 23:33

Wy­daje mi się, że tak. Cza­sami naj­trud­niej jest spoj­rzeć w oczy właśnie sa­memu sobie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 listopada 2011, 14:28

O zmarłych nie mówi się źle, o niez­na­jomych nie mówi się wca­le a o nieobec­nych mówi się prawdę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2011, 20:40

Orzełek zde­zer­te­rował i uciekł ze strojów piłkarzy, po­nieważ był załama­ny ich osiągnięciami i wy­nika­mi. Te­raz cze­kamy, aż Je­zus wyj­dzie wraz z krzyżem z bu­dyn­ku sej­mu pogrążony w smut­ku od ogląda­nia sta­da ba­ranów na wiejskiej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 listopada 2011, 19:11
CzlowiekLegenda

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CzlowiekLegenda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność